A missziós munka egy gyülekezet életének elválaszthatatlan szerves része. Ez teszi élővé a gyülekezetet.

Mit értünk a gyülekezeti misszió fogalmán?
"A misszió az Egyház küldetése, hogy kinyújtott kézként felsegítse az elesetteket, reményt vesztetteknek új értelmet adjon, eltévedteknek célt mutasson, és megértsék azok, akik már elhitték önmagukról, hogy hiábavaló az életük, hogy hasznosak, szükség van rájuk, nem véletlen, hogy ajándékul kapták az életet."

A misszióhoz tartozik:
A gyülekezet tagjainak látogatása, betegek látogatása otthonaikban vagy kórházban, nehéz élethelyzetben levő emberek lelki támogatása, lelkigondozói beszélgetések, házassággondozás.
A gyülekezethez újonnan csatlakozottak és a fiatalok tanítása, hitbeli fejlődésének segítése.
A tagjainknak hitmélyítő alkalmak szervezése.
A gyülekezet közösségét szorosabbá fűző csendesnapok, csendeshetek szervezése.
Az ovodai, iskolai hittanoktatásban a gyermekek közötti "magvetés" feladata.
A gyülekezet, és annak munkájának bemutatása a külvilág számára. Sajtó, média, internetes megjelenések, bemutatkozások szervezése.
Gyülekezetbe nem járó embereknek gyülekezetünk és hitvallásunk bemutatása.
A mindennapok örömeinek, nehézségeinek hittel való megélésének saját életünkön való példamutatása. " A tetteink többet mutatnak rólunk szavainknál".

A gyülekezet Presbitériuma minden év elején elkészíti az aktuális év Missziói munkatervét, amely alapján a Missziós bizottság szervezi az aktuális feladatokat. Év végén értékeli az elmúlt év munkatervének teljesülését.

"Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! "(Mt 16, 19-20)

 

Templates by a4joomla