Tájékoztató Sírhely tulajdonosoknak

Felhívjuk figyelmüket néhány szabályra a temető működésével kapcsolatban.
Az 1999 XLIII.törvény és a 145/1999(X.1) Korm. rendelet szabályozza a temetők működtetését.

1.A sírhely feletti rendelkezési jog

A sírhelytulajdon - megváltással szerzett rendelkezési jog - amit egy bérleti jogviszonyhoz hasonlíthatjuk.
A sírhelytulajdonos addig rendelkezik a sírhellyel, amíg - a törvényben meghatározott feltételek mellett - megváltotta a sírhelyet.

A sírhely feletti rendelkezési jog a megváltási idő lejárta előtt újra megváltható az előírt teljes időre.

A megváltási idő lejártát követően - szintén törvénnyel szabályozott módon - a sírhellyel és a rá épített sírjellel (sírkő, kopjafa, stb.) kapcsolatos rendelkezési joga megszűnik.

Az újra meg nem váltott sírhellyel és a rajta lévő felépítménnyel a lejárattól számított egy év türelmi idő után a temető tulajdonosa rendelkezik, ill. tulajdonába mennek át.

Kivételt képeznek a védett (történelmi, és egyházi, lelkész) sírok.

A sírok használati ideje 25 év, az alulépítésű kriptáké 60 év, a felülépítésű kriptáké 100 év. A lejárt sírok és kripták újra temetésre kerülnek, ha a hozzátartozók nem váltják meg.
Temetőnkben rátemetés csak kivételes esetben lehetséges, mert a korábbi temetéseknél elhelyezett koporsókat nem helyezték elég mélyre a rátemetéshez, ezért ajánlott családtagoknak dupla sírhelyet váltani. Az előre váltott sírhelyet kérjük jól látható módon megjelölni, a biztos megőrzés érdekében.

A nyugvási időt (használati időt), s így a sírral való rendelkezési jogot meg kell váltani. A megváltott nyugvási időn belül a sírhelytulajdonos tudta és jóváhagyása nélkül a sírba sem temetni, sem arra sírjelet építeni nem lehet!
A sírhelytulajdon (sírhely feletti rendelkezési jog) öröklésére az általános örökösödési jogszabályok az irányadók.

2. Sírhely megváltás, újraváltás.

A Ceglédi Református temetőkben lévő sírokat minden ceglédi református lakos annak a református egyházközségnek a hivatalában válthatja meg, illetve válthatja újra, amelyiknek a területén bejelentett állandó lakcíme van. Nem ceglédi lakosok, más felekezetű ceglédi lakosok valamint polgári szertartás, és újraváltás esetén az Újvárosi református temetőben levő sírok megváltásához a Cegléd-Újvárosi Református Egyházközség Hivatalát (Cegléd, Petőfi u.6. (53-310-059) keressék fel.
Temetéskor vagy újraváltáskor a temetőőr által kiállított sírcédulával keressük fel a területileg illetékes Egyházközség Hivatalát.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy temetés esetén a sírhelynek kötelezően megváltandó nyugvási ideje 25 év, amit a beletemetés napjától számítunk.
Az alulépítésű kripta megváltási ideje 60 év, a felülépítésű kriptáé 100 év. A kriptákat nem kell minden temetés alkalmával újraváltani csak a megváltási idő lejárta után.
Amennyiben már megváltott sírba történik temetés, úgy a sírhely nyugvási idejét a fentiek figyelembe vételével meg kell hosszabbítani.

3.Sírhelyek meghatározása, fenntartása:

A sírok alapterületük szerint lehetnek egy vagy többszemélyes sírok, attól függően, hogy hány koporsót kívánnak a későbbiekben egymás mellé helyezni. A megváltási díj a többszemélyes sírok esetében arányosan nő. A megváltáskor, vagy nyugvási idő meghosszabbításkor a többszemélyes sírt egy egységként kezeljük, tehát a teljes sírt kell megváltani, függetlenül attól, hogy melyik részébe történik temetés. A többszemélyes sírokról később nem választható le rész, kivéve, ha a sírhely nyugvási ideje lejárt, s biztosítható a leválasztott rész önálló sírként való értékesítése.
Lehetőség van előre megváltani sírhelyeket. A kettős sírhely váltásakor mindkét sírhelyet meg kell váltani.

A temetkezésre megváltott sírhely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.
A temetkezési helyek bérlője további használatba, vagy bérletbe nem adhatja, azt semmilyen formában el nem idegenítheti, és nem terhelheti meg. Nem minősül a sírhely használatba adásának a bérlő által kijelölt személy sírba temetése.

A sírokat és a még fel nem használt sírhelyeket és azok környékét valamint a közlekedő utakat egész évben gondozni köteles a megváltója. A sírok növénnyel díszítését, ápolását a hozzátartozók végzik, vagy megbízással másokkal is végeztethetik.

A temetőben elhelyezett virágok, tárgyak, síremlékek megrongálásáért esetleg eltulajdonításáért, vagy elemi csapásból eredő károkért a temető fenntartója felelősséggel nem tartozik.

Sírhelyről való lemondás:
Amennyiben a sírhely megváltási ideje lejár, és nem kívánja azt újraváltással meghosszabbítani, a lelkészi hivatalokban egy lemondó nyilatkozat kitöltésével, és aláírásával lemondhat róla. Ezzel elkerülheti azt a kellemetlenséget, amikor a régebben lejárt rendelkezési jogú, és újra nem váltott sírok újratemetésre kerülnek.

A temetővel kapcsolatos mindennemű felvilágosításért, vagy bármiféle panasszal első fokon a temetőőrhöz, másod fokon a temető fenntartójához lehet fordulni.

A Cegléd-Újvárosi Református temető fenntartója:

Cegléd-Újvárosi Református Egyházközség
Cegléd Petőfi u. 6.
Tel:06-53-310-059
Hívatali ügyfélfogadási órák: Hétfőtől péntekig: 09:00-12:00

Temetőőr: Molnár János
Telefonszáma: 06-20-926-9786

Új lehetőséget vezetünk be a sírhelyek újraváltásánál:

Az Újvárosi Református temetőben levő sírhelyek újraváltása elektronikus úton, és banki átutalással is intézhető.

Sírhelymegváltás banki utalással tájékoztató és adatlap "PDF" formátumban

Sírhelymegváltás banki utalással, tájékoztató és adatlap kitölthető "docx" formátumban

 

Az Újvárosi-református temetőben levő sírhelyek besorolása:

Kiemelt extra sírhelyek:

"A parcella": 1,2,3,4 sor

"B parcella": Fősor, és az 1.sor

"C parcella": Fősor, és az 1,2,3,4,5. sor és a Római 1-es sor

Normál I.osztályú sírhelyek:

"A parcella": 5. -24. sor

"B parcella": 2.-16.sor

"C parcella": Arab számos 6.-17. sor, a Római számos 2.-10.sor, a kriptasor, a kriptasor utáni rövid sorok.

 

 

 

 

 

A Ceglédi Református Egyházközségek közös kezelésében levő temetők sírhely árai.
Érvényes 2023. március 1.-től 2024. február 29-ig.

(Kistemető, Öregtemető, Újvárosi Református temető)

Sírhelyek megváltási díjai Cegléd Város Református temetőiben: 25 évre

1.osztályú.egyes sírhely: 35.000.-Ft (1.400.-Ft/év)
1.osztályú. dupla sírhely:60.000.-Ft (2.400.-Ft/év)
1.osztályú. tripla sírhely:  75.000.-Ft (3.000.-Ft/év)

Kiemelt extra egyes sírhely:     52.000.-Ft (2.080.-Ft/év)
Kiemelt extra dupla sírhely:      85.000.-Ft (3.400.-Ft/év)
Kiemelt extra tripla sírhely:     130.000.-Ft (5.200.-Ft/év).
 

Kripták megváltási díjai Cegléd Város Református temetőiben:

Alulépítéses kripta:     25.000Ft/m2 60 évre
Felülépítéses kripta:    35.000Ft/m2 100 évre

Sírásási díj:
Koporsós: 25.000.-Ft
Urnás:        8.000.-Ft

Ravatalozó használat:
Öreg temetőben:                     20.000.-Ft
Kis temetőben:                        17.000.-Ft
Újvárosi Református temetőben: 14.000.-Ft

Temető fenntartói ktg. hozzájárulás  20.000.-Ft (Egyházfenntartási járulékot rendszeresen fizető református egyháztagok református  búcsúztatásánál nem kell megfizetni)

Lelkészi búcsúztatás ( stóla) 20.000.-Ft

Kántor díja:                           8.000.-Ft

Ügyintézési(kezelési) költség: a temetési díj 20%-a stóladíjak nélkül.

Harangozás:
temetéskor:   5.000.-Ft

Sírkő beszállítási, felállítási, építési munkához engedély:
Csak a sírkövet készítő vállalkozó intézheti, valamint az Ő nevére állítható ki számla!

Urnasírkő:                    5.000.-Ft
Egyes sír:                   10.000.-Ft
Dupla sír:                   15.000.-Ft
Tripla sír, kripta.          20.000.-Ft

Sírkő felújítási engedély: 3.000.-Ft síronként és naponként
Területfoglalási engedély: 20.000.-Ft  kriptafelállításnál 2 hétre

A Ceglédi Református Egyházközségek Közös Közigazgatási Bizottsága

 

A Ceglédi Református Egyházközségek közös kezelésében levő temetők sírhely árai.
Érvényes 2024. március 1.-től visszavonásig

(Kistemető, Öregtemető, Újvárosi Református temető)

Sírhelyek megváltási díjai Cegléd Város Református temetőiben: 25 évre

1.osztályú.egyes sírhely: 37.500.-Ft (1.500.-Ft/év)
1.osztályú. dupla sírhely:62.500.-Ft (2.500.-Ft/év)
1.osztályú. tripla sírhely:  80.000.-Ft (3.200.-Ft/év)

Kiemelt extra egyes sírhely:     55.000.-Ft (2.200.-Ft/év)
Kiemelt extra dupla sírhely:      90.000.-Ft (3.600.-Ft/év)
Kiemelt extra tripla sírhely:     137.500.-Ft (5.500.-Ft/év).
 

Kripták megváltási díjai Cegléd Város Református temetőiben:

Alulépítéses kripta:     50.000Ft/m2 60 évre
Felülépítéses kripta:    70.000Ft/m2 60 évre

Sírásási díj:
Koporsós: 26.500.-Ft
Urnás:        8.500.-Ft

Ravatalozó használat:
Öreg temetőben:                     21.000.-Ft
Kis temetőben:                        18.000.-Ft
Újvárosi Református temetőben: 15.000.-Ft

Temető fenntartói ktg. hozzájárulás  21.000.-Ft (Egyházfenntartási járulékot rendszeresen fizető református egyháztagok református  búcsúztatásánál nem kell megfizetni)

Lelkészi búcsúztatás ( stóla) 21.000.-Ft

Kántor díja:                           8.500.-Ft

Ügyintézési(kezelési) költség: a temetési díj 20%-a stóladíjak nélkül.

Harangozás:
temetéskor:   5.000.-Ft

Sírkő beszállítási, felállítási, építési munkához engedély:
Csak a sírkövet készítő vállalkozó intézheti, valamint az Ő nevére állítható ki számla!

Urnasírkő:                    5.500.-Ft
Egyes sír:                   10.500.-Ft
Dupla sír:                   16.000.-Ft
Tripla sír, kripta.          21.000.-Ft

Sírkő felújítási engedély: 3.500.-Ft síronként és naponként
Területfoglalási engedély: 21.000.-Ft  kriptafelállításnál 2 hétre

A Ceglédi Református Egyházközségek Közös Közigazgatási Bizottsága

 

 

 

Templates by a4joomla