Keresztelés

Hogyan leszünk a keresztyén Egyház tagjai?
Krisztus maga is megkeresztelkedett és később megparancsolta a keresztelés gyakorlását. Így az Egyház a missziói parancsnak engedelmeskedik, amikor megkereszteli azokat, akik hozzá akarnak tartozni. A missziói parancs egyben a keresztelési parancs is:

"Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! " ( Máté 28, 18-20)

A keresztség egyszerűen fogalmazva: Szövetség Istennel. Isten kezdeményezi ezt a szövetséget, és biztosak lehetünk abban, hogy Ő mindvégig hűséges marad hozzánk!
A keresztség annak a jele, hogy az élő Istenhez tartozunk, az Ő tulajdonai vagyunk.

A megkeresztelés eredetileg a felnőttek folyóvízben való alámerítéseként történt. Ahogy a víz lemossa a külső szennyet, úgy tisztít meg Jézus Krisztus vére minden bűntől.
Maga a vízzel megöntés azt szimbolizálja, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket a bűneinktől: ez az "újjászületés fürdője". Döntő jelentőségű a keresztelésben nem a víz, vagy annak mennyisége, hanem a keresztség igéje.: "....keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe..."

Amint az Ószövetség külső, de korlátolt jele a körülmetélés, úgy az Újszövetség külső egyetemes jele a keresztség. Jézus megáldja az egészen kicsi gyermekeket. Az apostolok pedig megkeresztelték az első keresztyéneket az egész házuk népével, a gyermekekkel együtt.
Amikor mint egy kis gyermeket megkereszteltek bennünket, akkor Jézus Krisztus belépett életünk hajójába. Hajónk árbocán az Ő neve leng a tulajdonos felségjeleként (keresztyén= Krisztushoz tartozó). Jézus jelenléte életünk hajójában azonban csak akkor segít bennünket, ha a kormányt az Ő kezébe adjuk. Gyakran nagy viharokra van szükség ahhoz, hogy erre készek legyünk. Krisztus vár a kormány átadására! A Krisztusnak való tudatos és teljes átadás nélkül a gyermekkeresztség értéktelen marad.

Egy gyermek esetében a szülők vállalnak felelősséget Isten előtt, míg egy felnőtt már önként tud vallást tenni hitéről a keresztelés alkalmával.

Jézus mondja:
"Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik" ( Márk 16, 16)

Keresztelés református szemmel

Nálunk reformátusoknál, a keresztség is a Bibliára épül, ezért az, nem egy szokás. Ebben is azt szeretnénk tenni, amiről Isten az Ő Igéjén keresztül beszél.
A valami másért való keresztelést (szokásból, hagyománytisztelet, családi béke, jól jöhet még, stb.) nem támogatjuk, mert arra nincs felhatalmazásunk a mi Urunktól Jézus Krisztusról. Becsapnánk azokat, akiket így keresztelnénk meg, mert ilyen keresztség nincs.

A keresztség szentség, latinosan sakramentum. Istennek mind az Ó-szövetség, mind az Új-szövetség idején voltak/vannak olyan dolgai, amikre úgy tekint, hogy azok különösen fontosak a számára, hozzá tartoznak, vagyis szentek.
Egyházunkban két dologra tekintünk ennyire Istenhez tartozónak: a keresztségre és az úrvacsorára. Mind a kettőt Jézus Krisztus rendelte el, és mindkettőhöz tartozik valami tárgyi megnyilvánulás.
Ha Istenfélelem van a szívünkben, ha követni akarjuk Jézus Krisztust, ha Istennel akarunk élni, ha komoly, feltett szándékunk, hogy a gyermekünket/gyermekeinket is Isten félelmére neveljük, ha azt szeretnénk, hogy minél jobban megismerjék Jézus Krisztust, akkor bátran kérjük, mert olyan dolgot akarunk megtenni, ami az Isten szándékával is egybeesik. Minden más esetben, olyan dologhoz akarunk hozzányúlni, ami az Isten számára fontos: SZENTSÉG.

A keresztség egyetemessége
Nincs olyan, hogy református keresztelés. A keresztelésben, ahol a Szentháromság Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében keresztelnek meg valakit, mindenhol ugyanaz történik, még akkor is, ha a külsőségekben különbség van. A keresztelésben nem a külsőség számít. Ezért van az, hogy nem keresztelünk meg senkit sem újra.
A református egyházban a keresztelés az istentiszteleti közösségben történik. A keresztelés az istentisztelet része. Ezért kérjük a hozzátartozókat, hogy legyenek ott az istentiszteleten, mert közben szolgáltatjuk ki a keresztséget.

A keresztelés feltételei:

1. Legalább az egyik szülő református,
2. Érvényes házasság,
3. A keresztszülők meg legyenek keresztelve,
4. A fentieket igazoló dokumentumok,
5. A szülők vállalják, hogy gyereküket hittanoktatásra, majd konfirmációs előkészítőre fogják járatni,
6. Jelentkezés legalább 1 hónappal előtte.

Keresztelésre jelentkezni hivatalunk elérhetőségein lehet.

Keresztelés előtt a lelkipásztor személyes beszélgetésre hívja a hivatalába a kereszteltető szülőket és a majdani keresztszülőket.

 

 Köszönjük érdeklődését gyülekezetünk iránt!

 A gyülekezet egy olyan közösség, ahol a különböző korosztályhoz tartozó emberek a Jézus Krisztusba vetett ugyanazon hit által szoros közösségben vannak egymással. Szeretettel hordozzák egymás terheit, együtt örülnek a mások sikerének, figyelnek egymásra, segítik egymást. Mindennapjainkat Isten igéjével, az Ő tanításával megerősítve kívánjuk megélni. Hitünk közös megélésére, és egymástól való tanulásra, a hitben való erősödésre sok segítséget, támogatást kapunk gyülekezetünkben. Szeretnénk, ha gyülekezetünket, az itt végzett szolgálatokat megismerné, és gyülekezetünk közösségébe beépülve közösségünk aktív tagjává tudna válni.

A Biblia igéje a következő alapvetést mondja az adakozásról. "Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat; és a ki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében,ne kedvetlenül vagy kényszerűségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten." (2Kor 9, 6-7)

  Mit jelent az egyházfenntartói járulék?

 Biblia igéje a következő alapvetést mondja az adakozásról. "Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat; és a ki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten." (2Kor 9,6-7)

  Miért van szükség az adományokra? Mert a gyülekezetek csak így tudják fenntartani magukat. A közhiedelemmel ellentétben sem az államtól sem az egyháztól nem kapnak a gyülekezetek pénzt a működésükhöz Tehát minden gyülekezet önfenntartó a gyülekezet tagjainak adományaiból tartja fenn magát!!

Templates by a4joomla